Αποτελέσματα του έργου

Αποτέλεσμα Έργου 1

Μεθοδολογικό πλαίσιο με κατευθυντήριες γραμμές για άτομα που αναζητούν εργασία και επιχειρηματίες στον τομέα των τεχνολογιών VR AR.

Το ΑΕ1 στοχεύει να αναπτύξει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την υποστήριξη των ομάδων-στόχων των έργων, προκειμένου να τους να μπουν στην αγορά εργασίας ως επαγγελματίες ή ως επιχειρηματίες στον τομέα των τεχνολογιών της Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας (VR και AR).

Το πλαίσιο θα:

  • Περιγράψει την παιδαγωγική προσέγγιση και τη μεθοδολογία κατάρτισης.
  • Εξηγήσει τα θέματα, τους στόχους και τους στόχους του μαθήματος.
  • Παρέχεει ένα μεθοδολογικό σύνολο γύρω από το οποίο θα οργανωθεί και θα εφαρμοστεί το εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
  • Αναπτύξει τις μεθοδολογίες δράσης για τη μαθησιακή παράδοση της εκπαιδευτικής εμπειρίας.
  • Προτείνει τις τεχνικές λύσεις.

Αποτέλεσμα Έργου 2

Εγχειρίδιο για την εργασία με τεχνολογίες VR και AR.

Το εγχειρίδιο του εκπαιδευτή θα είναι ένας οδηγός που θα εξυπηρετεί δύο στόχους:

  • Την παιδαγωγική πτυχή της παροχής εκπαίδευσης για εργασία σε περιβάλλον VR και AR.
  • Τις τεχνικές πτυχές της παροχής κατάρτισης όπως είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο και πώς να αξιοποιηθεί καλύτερα το διαδικτυακό υλικό ως πρόγραμμα σπουδών.

Αποτέλεσμα Έργου 3

Εκπαιδευτικά βίντεο για εργασία με VR και AR.

Το κύριο αποτέλεσμα του ΑΕ3 είναι διαδικτυακά σεμινάρια με γραφικά βελτιωμένες εκπαιδευτικές ενότητες που θα βοηθήσουν στην εκπαίδευση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μελλοντικών επιχειρηματιών στους τομείς VR και ΑR.